Các cuộc thi hiện có

Thực hiện kế hoạch số 343 KH-MTTQ-BTT ngày 10/09/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố lần thứ XI và Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội và vai trò của hệ thống Mặt trận thành phố trong thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh" trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.