Các cuộc thi hiện có

Nhằm tiếp tục tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền theo Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015 của Ban Thương trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai”


1. Đối tượng tham gia cuộc thi:

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng; cán bộ chuyên trách MTTQ Việt Nam các cấp; Trưởng, Phó ban, thành viên Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp; Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước.


2. Tài liệu nghiên cứu dự thi:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.